Algemene voorwaarden

 ALGEMENE VOORWAARDEN BOUWBEDRIJF STEEVENS |

GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER 81828624

Artikel 1. DEFINITIES

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten door Bouwbedrijf Steevens. De algemene voorwaarden worden bij iedere offerte/ opdrachtbevestiging overlegd, zijn terug te vinden op www.bouwbedrijfsteevens.nl en worden op verzoek gratis toegezonden;

2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;

3. Andersluidende algemene voorwaarden, waaronder de (inkoop)voorwaarden van de wederpartij, worden door Bouwbedrijf Steevens niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Bouwbedrijf Steevens is bevestigd;

4. De wederpartij zal zich ter zake van de opdracht nooit kunnen beroepen op de omstandigheid dat zij namens een derde handelde, tenzij de wederpartij dit uitdrukkelijk aan Bouwbedrijf Steevens ter kennis heeft gebracht en Bouwbedrijf Steevens alsdan onder deze voorwaarde de opdracht schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 2. ALGEMEEN

1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat Bouwbedrijf Steevens de opdracht heeft aanvaard en de wederpartij de offerte (of opdrachtbevestiging) heeft geaccepteerd met een ondertekening daarvan. Wanneer de opdrachtbevestiging niet binnen acht dagen na datum is ondertekend en geretourneerd gaat Bouwbedrijf Steevens ervan uit dat de offerte verwoordt wat partijen zijn overeengekomen. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan;

2. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Bouwbedrijf Steevens desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die opdracht;

3. In prijsbladen, offertes en in andere documenten vermelde prijzen, hoeveelheden, gewichten, maten, kleuren, e.d. zijn uitsluitend informatief. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden Bouwbedrijf Steevens niet;

4. De offerte omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en te leveren materialen die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de wederpartij mogelijk te maken. Het aanbod aan de wederpartij geeft inzicht in de prijs en of er sprake is van een vaste aanneemsom, of dat het werk op regiebasis zal geschieden;

5. Als methode om de beloning te berekenen wordt gehanteerd:

a. Op basis van een vast bedrag: Het verrichten van een dienst tegen een van tevoren vastgesteld totaalbedrag, afhankelijk van de opdracht en het hieraan verbonden advies;

b. Op basis van een uurtarief: Een vooraf overeengekomen vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Aan de wederpartij wordt het totale aantal uren in rekening gebracht dat men voor haar werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing, kantoorkosten, afschrijvingen en overige kosten;

c. Op basis van nacalculatie: Montage vindt plaats op basis van de daadwerkelijk gemaakte uren/nacalculatie;

6. Indien de offerte vergezeld gaat van tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Bouwbedrijf Steevens zelf, dan wel in zijn opdracht zijn vervaardigd, dan blijven deze eigendom van Bouwbedrijf Steevens. Dergelijke bescheiden mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of aan de andere kant vermenigvuldigd. Indien aan Bouwbedrijf Steevens naar aanleiding van de offerte geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door Bouwbedrijf Steevens gedaan verzoek franco aan hem te worden retour gezonden. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Bouwbedrijf Steevens gerechtigd een vergoeding van € 500,00 per geval in rekening te brengen.

Artikel 3. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1. Bouwbedrijf Steevens zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. De wederpartij zorgt ervoor dat Bouwbedrijf Steevens tijdig kan beschikken over:

a. Voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en/of hulpmiddelen;

b. Aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas en water;

c. De door Bouwbedrijf Steevens benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van wederpartij;

d. Een vrije werkplek. Mocht Bouwbedrijf Steevens desondanks over moeten gaan tot het verwijderen van stopcontacten, gordijnen, lampen, enzovoort of het verwijderen van stucresten omdat de ondergrond niet schoon en vlak is, dan geschiedt zulks voor rekening en risico van de wederpartij;

e. Mocht Bouwbedrijf Steevens bij aankomst zijn werkzaamheden – om welke reden dan ook – niet kunnen uitvoeren, dan is de wederpartij de door Bouwbedrijf Steevens gemaakte kosten verschuldigd met het minimum van 1 dagdeel;

f. De voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen, keuringen);

g. Alle noodzakelijke veiligheid- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd om in het kader van de werkzaamheden aan de toepasselijke overheids- voorschriften te voldoen;

2. Als en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Bouwbedrijf Steevens het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden;

3. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Bouwbedrijf Steevens aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Bouwbedrijf Steevens worden verstrekt. Hieronder valt ook het aangeven van op het te bewerken stuk grond (erfgrens), de aanwezige kabels, leidingen of andere kwetsbare zaken zoals buizen, leidingen, enzovoort. Een klicmelding dient de wederpartij dienaangaande aan te vragen op klicmelding.nl;

4. Als is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Bouwbedrijf Steevens de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Bij het uitblijven van een opeisbare betaling zijdens de wederpartij is Bouwbedrijf Steevens gerechtigd de aanvang van de vervolgwerkzaamheden opschorten;

5. De wederpartij zal nimmer kunnen verlangen dat Bouwbedrijf Steevens van de door deze gehanteerde hulpmiddelen, zoals kit, stopverf, etc., een of meer speciale merken dan wel een bepaalde kwaliteit gebruikt, tenzij zulks tevoren uitdrukkelijk is overeengekomen.

Artikel 4. MEERWERK

1. Als – nadat de opdracht is verstrekt – gedurende de uitvoering de wederpartij additionele wensen heeft die niet in de opdracht zijn opgenomen, dan worden deze aanvullende werkzaamheden op basis van het vast uurtarief – naast de overeengekomen hoofdsom – in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Een opdracht tot meerwerk dient de wederpartij schriftelijk te bevestigen. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht – van welke aard dan ook – moeten schriftelijk door Bouwbedrijf Steevens bevestigd worden. De oorspronkelijk overeengekomen datum van oplevering komt door een wijziging te vervallen;

2. Eventuele, buiten de opdracht vallende, aanvullende werkzaamheden en materialen zullen door Bouwbedrijf Steevens als meerwerk worden gefactureerd voor het op dat moment geldende uurloon en/of kosten materialen.

Artikel 5. LEVERTIJD, LEVERING

1. De in de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen (op)levering geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij overschrijding van de genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn moet de wederpartij Bouwbedrijf Steevens schriftelijk een redelijke termijn van tenminste 14 dagen geven om alsnog na te komen;

2. De genoemde c.q. overeengekomen datum van (op)levering wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:

– er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of vervaardiging en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Bouwbedrijf Steevens kan worden toegerekend;

– wederpartij tegenover Bouwbedrijf Steevens tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;

– wederpartij Bouwbedrijf Steevens niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren. Deze situatie doet zich onder meer voor als de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen.

Artikel 6. PRIJZEN

1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Bouwbedrijf Steevens in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen en exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;

2. Als na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Bouwbedrijf Steevens gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen 7 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

Artikel 7. BETALING

1. Bij particulieren dient betaling te geschieden bij levering. Bij bedrijven dient betaling te geschieden binnen 3 dagen na factuurdatum. Mochten andere betalingscondities zijn overeengekomen, dan blijken deze uit de factuur;

2. Facturatie kan geschieden op basis van voorschotfactuur en een eindfactuur zulks afhankelijk van de hoogte van de order en enkel in overleg;

3. De hoogte van het voorschot, zijnde de aanloopkosten, bestaat uit 20% van het totale factuurbedrag, wordt voor aanvang van de werkzaamheden overeengekomen en bestaat uit de kosten voor het te leveren materiaal en een gedeelte van het arbeidsloon;

4. Onverminderd de hem verder toekomende rechten, is Bouwbedrijf Steevens alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.0 % per maand of een gedeelte van een maand, vanaf de betreffende vervaldag;

5. In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere wederpartij individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag (artikel 7:407 lid 1 BW).

Artikel 8. ANNULERING

1. In geval van annulering door wederpartij voor aanvang van de werkzaamheden zijn alle door Bouwbedrijf Steevens ter zake van de opdracht gemaakte kosten en ook de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Bouwbedrijf Steevens ten gevolge van de annulering geleden schade;

2. Annuleren van een speciale bestelling is niet mogelijk.

Artikel 9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Alle door Bouwbedrijf Steevens geleverde zaken en materialen, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, enz., blijven eigendom van Bouwbedrijf Steevens totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de overeenkomsten is nagekomen;

2. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendoms- voorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren;

3. Indien derdenbeslag leggen op de onder eigendoms- voorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht Bouwbedrijf Steevens zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen;

4. De wederpartij verplicht zich de onder eigendoms- voorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade en ook tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven;

5. Voor het geval dat Bouwbedrijf Steevens haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Bouwbedrijf Steevens of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Bouwbedrijf Steevens zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 10. KLACHTEN EN GARANTIE

1. Bouwbedrijf Steevens garandeert dat op alle door Bouwbedrijf Steevens geleverde en door derden gefabriceerde producten de fabrieksgarantie geldt zoals verleend door de desbetreffende fabrikant c.q. leverancier. Bouwbedrijf Steevens garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij volgens de overeengekomen specificaties zijn en dat deze zaken vrij van materiaal- en fabricage gebreken zijn;

2. Als door de fabrikant al dan niet via Bouwbedrijf Steevens, ter zake van door deze laatste geleverd en/of geplaatst isolerend dubbelglas een garantie wordt verstrekt gelden met betrekking tot de aansprakelijkheid van Bouwbedrijf Steevens voor de kwaliteit van het geleverde c.q. geplaatste isolerend dubbelglas uitsluitend de van de fabrikant afkomstige garantiebepalingen;

3. Geeft de fabrikant, om welke reden dan ook, juridisch dan wel feitelijk, geen garantie, dan wordt door Bouwbedrijf Steevens eveneens geen garantie verstrekt;

4. Verkeert de fabrikant in staat van faillissement, dan komt de fabrieksgarantie te vervallen;

5. Bouwbedrijf Steevens garandeert aan de wederpartij dat het isolerende dubbelglas wordt geplaatst volgens de van toepassing zijnde normen en praktijkrichtlijnen. Buiten de garantie vallen breuk, bijvoorbeeld door plaatselijk opwarming wat veroorzaakt kan worden door gedeeltelijk beplakken, beschilderen van de ruit, te dicht tegen de ruit geplaatste verwarming en/of hangende zonwering, condensvorming aan de kamer- of buitenzijde van de ruit, interferentie, verkleuring als gevolg van glasdikte en andere eigenschappen van het toegepaste materiaal die onvermijdelijk zijn. Ook valt buiten de garantie de thermische breuk door slagschaduwen en de mechanische breuk. Dit alles binnen de daarvoor van toepassing zijnde (inter)nationale normen;

6. De mogelijke garantieverplichting vervalt bij onoordeel- kundig gebruik, onjuiste behandeling en wanneer de technische aanwijzingen over het gebruik niet in acht worden genomen;

7. Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen door de wederpartij binnen 48 uur na voltooiing van de betreffende werkzaamheden te worden gemeld aan Bouwbedrijf Steevens. Na het verstrijken van deze termijn (48 uur) worden klachten niet meer in behandeling genomen. Bouwbedrijf Steevens zal wederpartij binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de klacht schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Bouwbedrijf Steevens in staat is adequaat te reageren;

8. Als een klacht gegrond is, zal Bouwbedrijf Steevens de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt;

9. Als het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Bouwbedrijf Steevens te hare keuze respectievelijk andere werkzaamheden verrichten dan wel een prijsreductie verlenen;

10. Reclameren is niet mogelijk als:

– de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;

– op gehard glas kan een witte waas zichtbaar zijn, dit heeft te maken met het productieproces, hierop wordt geen garantie gegeven;

– gehard glas kan bij grotere oppervlakten een lichte bolling vertonen, dit valt binnen normale toleranties, hierop wordt geen garantie gegeven;

– de geleverde zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd;

– de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Bouwbedrijf Steevens;

– wederpartij niet aan zijn verplichtingen tegenover Bouwbedrijf Steevens (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;

– zonder schriftelijke toestemming van Bouwbedrijf Steevens door derden werkzaamheden aan het uitgevoerde werk zijn verricht;

– nuance- en kleurafwijkingen liggen in de aard van keramische en natuurproducten waaronder hout. Daarom kunnen hierop geen reclames worden geaccepteerd;

– monsters (steen, hout, enzovoort) moeten als typen worden beschouwd zodat kleur- en structuurverschillen toelaatbaar zijn;

– Grenen en vuren zijn nagenoeg altijd geïmpregneerd om het hout te beschermen tegen de elementen. Beiden houtsoorten vallen in de zogenaamde zachthout categorie en kunnen gaan “werken”, zoals kromtrekken en/of torderen. Dit is normaal en kan dan ook niet als garantie geclaimd worden;

– er sprake is van stormschade en overige schade als gevolg van bodemverzakking en ook schade door het eenzijdig verplaatsen van aarde.

Artikel 11. OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. Bouwbedrijf Steevens is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, als:

– wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

– na het sluiten van de overeenkomst Bouwbedrijf Steevens ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

– wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze uitblijft of onvoldoende is;

2. Voorts is Bouwbedrijf Steevens bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden als zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;

3. Als de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Bouwbedrijf Steevens op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Bouwbedrijf Steevens de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst;

4. Bouwbedrijf Steevens behoudt steeds het recht om een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. KEURING EN RISICO OVERGANG

1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht. Wederpartij is verplicht de goederen bij ontvangst direct te inspecteren op gebreken en/of beschadigingen (zie reclame). Als deze inspectie niet leidt tot het maken van schriftelijk vastgelegde opmerkingen, wordt geacht dat de wederpartij de goederen van Bouwbedrijf Steevens in goede staat heeft ontvangen;

2. Bij aflevering en voor verwerking of montage dienen de materialen direct door de wederpartij te worden gekeurd op uitvoering, hoeveelheid, afmeting, kleur en mogelijke beschadigingen. Aanmerkingen dienen binnen 48 uur te worden gemeld aan Bouwbedrijf Steevens in gebreke waarna ieder recht zijdens wederpartij komt te vervallen.

Artikel 13. OPNEMING EN GOEDKEURING

1. Opneming/oplevering geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5 dagen na de hiervoor bedoelde dag. De opneming/oplevering vindt plaats door wederpartij in aanwezigheid van Bouwbedrijf Steevens en strekt ertoe, te constateren of Bouwbedrijf Steevens aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan. Als deze opneming/oplevering niet leidt tot het maken van schriftelijk vastgelegde opmerkingen, wordt geacht dat het werk is goedgekeurd;

2. Het werk wordt ook geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte;

3. Kleine gebreken, welke in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zijn geen reden tot onthouding van goedkeuring, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.

Artikel 14. AANSPRAKELIJKHEID

1. Bouwbedrijf Steevens is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) tegenover wederpartij tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 10 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten;

2. Bouwbedrijf Steevens aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen;

3. De aansprakelijkheid van Bouwbedrijf Steevens voor een beroepsfout waardoor de wederpartij (directe) schade lijdt is beperkt tot maximaal het bedrag dat de door de assuradeur van Bouwbedrijf Steevens in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Als de verzekeraar van Bouwbedrijf Steevens om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering gedekt is, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding;

4. De aansprakelijkheid vervalt wanneer de wederpartij niet binnen 8 dagen nadat het product is geleverd een beroep doet op de tekortkoming en als de wederpartij na de ontdekking van de (mogelijke) tekortkoming Bouwbedrijf Steevens daarvan niet schriftelijk in kennis stelt;

5. Wederpartij dient Bouwbedrijf Steevens altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling;

6. Bouwbedrijf Steevens is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

7. Bouwbedrijf Steevens is niet aansprakelijk voor welke gevolgen dan ook wanneer de wederpartij zelf de fundering heeft verzorgd en de maten zouden niet kloppen.

Artikel 15. OVERMACHT

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch op grond van de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, voor hun rekening komt;

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Bouwbedrijf Steevens geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bouwbedrijf Steevens niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Bouwbedrijf Steevens worden daaronder begrepen;

3. Bouwbedrijf Steevens heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Bouwbedrijf Steevens zijn verplichtingen had moeten nakomen;

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;

5. Voor zover Bouwbedrijf Steevens ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Bouwbedrijf Steevens gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Wederpartij is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS EN

PRIVACYBELEID

1. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevens-bescherming;

2. Technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking;

3. Bouwbedrijf Steevens bewaart persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist. Indien de gegevens van de wederpartij gedurende 18 maanden niet wordt gebruikt, wordt deze gemarkeerd als ‘inactief’. In dat geval wordt niet langer actief gebruik van accountinformatie bijvoorbeeld om over producten en diensten te informeren;

4. Bouwbedrijf Steevens verleent medewerking aan de wederpartij of derden wanneer deze een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering doch zulks met uitzondering van de informatie die Bouwbedrijf Steevens wettelijk verplicht is te bewaren. Bouwbedrijf Steevens is bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren;

5. De verzameling van (persoons)gegevens van de wederpartij, waaronder gebruikersmateriaal en informatie, die door Bouwbedrijf Steevens wordt gebruikt, is een juridisch beschermde databank. Bouwbedrijf Steevens is de producent van de databank en heeft derhalve het exclusieve recht om toestemming te verlenen voor;

– het opvragen of hergebruiken van het geheel of een in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de databank;

– het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van in kwalitatief en/of in kwantitatief opzicht niet-substantiële delen van de inhoud van de databank, voor zover dit in strijd is met de normale exploitatie van de databank of ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de rechtmatige belangen van Bouwbedrijf Steevens. Bouwbedrijf Steevens mag slechts gegevens uit de databank opvragen of hergebruiken indien en voor zover toegestaan onder deze algemene voorwaarden;

6. Een data lek (een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand, enz.) welke leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens wordt gemeld bij het meldloket datalekken Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 17. PARTIELE NIETIGHEID

Als één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 18. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT,

BEVOEGDE RECHTER, VINDPLAATS

1. De vestigingsplaats van Bouwbedrijf Steevens is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen tegenover Bouwbedrijf Steevens moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;

2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Bouwbedrijf Steevens is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;
3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Bouwbedrijf Steevens gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter;

4. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend;

5. Deze voorwaarden zijn in februari 2023 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Scroll naar boven